วิธี thai > suomi

วิธี, กรรมวิธี

  1. toimintatapa, menetelmä, menettely, menettelytapa

วิธีพิจารณา withi phicharana sc=Thai

  1. menettely, menettelytavat