บาร์ thai > suomi

บาร์เลย์ baa-lây, ข้าว บาร์ ลีย์ kâao baa-lây

  1. ohra

บาร์ sc=Thai, ผับ, ร้านเหล้า, ร้านสุรา

  1. palkki, tanko

บาร์ sc=Thai

  1. palkki, tanko