น้อง thaista suomeksi

น้อง nóng sc=Thai, น้องชาย nóng chaai sc=Thai

  1. pikkuveli

พี่ (older), น้อง (younger), both often used loosely for non-relatives, พี่น้อง sc=Thai

  1. sisarus