ชุมชนแออัด = chum chon ae àt sc=Thai thaista suomeksi