ขอให้เจริญอาหาร = kŏr hâi jà-rern aa-hăan sc=Thai thaista suomeksi