การค้าประเวณี = gaan káa bpràwaynee sc=Thai thaista suomeksi