การคมนาคมขนส่งสาธารณะ = gaan kámánaakom kŏn sòng săataarná sc=Thai suomi > thai