การคมนาคมขนส่งสาธารณะ = gaan kámánaakom kŏn sòng săataarná sc=Thai thaista suomeksi