กรรมวิธี thai > suomi

วิธี, กรรมวิธี

  1. toimintatapa, menetelmä, menettely, menettelytapa