pananalapi tagalog > suomi

pananalapi

  1. rahoitus, varainhoito

  2. varat, rahavarat