مادر جنده = mâdar jende sc=fa-Arab suomi > tagalog