wie bitte? saksasta suomeksi

wie bitte?, bitte?, wie? plain

  1. surkea, surullinen

Entschuldigung?, wie bitte? less formal

  1. selitys, tekosyy, puolustelu

pardon?, was? olloquial, wie? olloquial, wie bitte?

  1. anteeksianto