varovasti saksaksi

varovasti

  1. vorsichtig

hyvin hyvin varovasti

  1. behutsam, vorsichtig, zimperlich, sanft