fakta saksaksi

tosiasia, fakta

  1. Tatsache, Fakt

  2. Tatsache, Fakt

  3. Fakt, Tatsache

  4. Faktum, Tatsache

  5. Faktum, Tatsache