apotti saksaksi

apotti apotin virka, apotti apotin arvo

  1. Wächter, Wache

apotti

  1. Abt