Hirte saksa > suomi

Hirt, Hirte, Hirtin

  1. paimen

Hirt, Hirte

  1. lauma, rahvas

Hirt, Hirte, Schafhirt, Schafhirte, Schafhirtin, Schäfer, Schäferin

  1. paimentaa