Fahrt saksa > suomi

Reise, Tour, Fahrt

  1. matka

Reise, Fahrt

  1. matka, reissu, retki

Fahrt

  1. trippi, matka

  2. murunen