Blödsinn saksasta suomeksi

Unsinn, Blödsinn, Clownerie

  1. hölmöily

Unsinn, Blödsinn, Quatsch

  1. helyt p

Blödsinn, Faselei, Gefasel, Gelaber, Laberei, Geschwafel, Schwafelei, Gewäsch, Geschwätz, Gesülze, Gerede, Palaver

  1. hölmöillä, höperehtiä

Quatsch, Blödsinn, Unsinn.

  1. pahus

Blödsinn, Nonsens, olloquial Quatsch, Unsinn

  1. roskaa