synonym ruotsista suomeksi

synonym

  1. synonyyminen, samanmerkityksinen

  2. synonyyminen

synonymi

  1. synonymia

synonym, liktyding

  1. synonyymiluettelo

synonym, vetenskaplig synonym, namnsynonym

  1. synonymiikka

  2. synonyymijärjestelmä