smutsa ner ruotsista suomeksi

fläcka, orena, smutsa ner, skita ner

  1. likainen

smutsa ner, fläcka

  1. törkeä

smutsa ner

  1. ruma

  2. liata