blandrashund ruotsi > suomi

byracka pejorative, gatukorsning, blandrashund

  1. rakki, piski