online romaniaksi

verkko verkossa, online computer; seinä seinässä small electric appliance‚ verkko verkossa electric machinery; kytketty kytkettynä coupled, generally

  1. în linie, online, rețelizat

online

  1. gigolo

verkko verkossa, verkko verkko-, online online-

  1. cugeta, contempla, chibzui