نان رول = nân-e rol sc=fa-Arab romaniasta suomeksi