tiuku ranskaksi

kulkunen, tiuku

  1. grelot

kello, tiuku gloss small

  1. cloche