r toujours ranskasta suomeksi

à jamais, pour toujours

  1. ikuisesti

à jamais, toujours, pour toujours

  1. ikuisesti, ikiajoiksi