outre-Atlantique ranskasta suomeksi

outre-Atlantique

  1. rapakon taakse (to), rapakon takana (on)