mes excuses ranska > suomi

pardon, excusez-moi, mes excuses, je m'excuse

  1. usuttaa