kuoria ranskaksi

kuoria

  1. écrémer

kuoria, kaapia

  1. schiste

kuoria, kimmota

  1. écoquiller, décoquiller, écaler, décortiquer

kuoria

  1. peach,onion peler, vegetable,fruit éplucher, rustacean décortiquer

  2. peach,onion pelure, vegetable,fruit épluchure

  3. aboiement

kuoria, of a birch tuohia, aisata

  1. écaille

kuoria, transitive hiertää, intransitive hiertyä

  1. écaille

kuoria, höylätä

  1. décortiquer