hybridi ranskaksi

hybridi

  1. hybride

hybridi, risteymä, sekamuoto

  1. hybride