yhteisomaisuus puolaksi

yhteisomaisuus

  1. dobro wspólne

  2. wspólny

  3. zwykły, pospolity, powszedni