pochwa puolasta suomeksi

pochwa

  1. tuppi, huotra

  2. tuppi, huotra

  3. tuppi, suojus