nervoso portugalista suomeksi

sistema nervoso central

  1. keskushermosto

nervoso

  1. hermostunut

sistema nervoso periférico

  1. ääreishermosto

sistema nervoso

  1. hermosto n

sistema nervoso simpático

  1. sympaattinen hermosto