monte portugalista suomeksi

pilha, monte

 1. metso

monte

 1. erota

monte de feno, palheiro

 1. kukkula, kumpu, kumpare

cúmulo, acúmulo, monte, pilha

 1. kasata

monte, montículo

 1. kumpupilvi

um monte, muito, muita

 1. kyttyrä

monte, colina, morro (1), ladeira (2), barranco

 1. kyttyrä

monte

 1. raahata

pilha, monte

 1. paljon, hyvin paljon

pilha, monte (desordenado)

 1. kimppu

montanha, monte

 1. topata

monte

 1. ruoho (slangi/puhekieli)

 2. puomi