tehokeino persiaksi

kirjallinen tehokeino

  1. افزاره afzáre