گير دادن قلاب، آويزان كردن = gir dâdaneh qollâb suomi > persia