گوزن شمالی = gavazn-e šomâli sc=fa-Arab persiasta suomeksi