کسی که زیر سن قانونی است sc=fa-Arab persiasta suomeksi