کرهٔ بادام زمینی = kareh bâdâm zamini sc=fa-Arab persiasta suomeksi