کارت اعتباری = kârt-e e\'tebâri persiasta suomeksi