چرا که نه؟ = čerâ ke ná sc=fa-Arab persiasta suomeksi