پیاده رفتن = piyâde raftan sc=fa-Arab persiasta suomeksi