پیاده رفتن = piyâde raftan sc=fa-Arab suomi > persia