پیاده‌روی = piyâderavi sc=fa-Arab persiasta suomeksi