پنهان کردن = panhân kardan sc=fa-Arab suomi > persia