پایانه اتوبوس = pâyâne-ye otobus sc=fa-Arab persiasta suomeksi