پاپوش دوختن = pâpuš duxtan sc=fa-Arab suomi > persia