پاپوش درست کردن = pâpuš dorost kardan sc=fa-Arab suomi > persia