نویسه‌گردانی = nevise-gardâni sc=fa-Arab persiasta suomeksi