نوک پستان = nok-e pestân sc=fa-Arab persiasta suomeksi