نمایاندن = namāyāndan sc=fa-Arab persiasta suomeksi