نفرت انگیز = nefrat-angiz sc=fa-Arab persiasta suomeksi