نجات دادن = nejât dâdan sc=fa-Arab persiasta suomeksi